Privacyverklaring.

Teneinde de dienstverlening van Skyline Telecom zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren en bovendien zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoeften van de Abonnees, verwerkt Skyline Telecom persoonsgegevens.

Bij het verwerken van persoonsgegevens waarborgt Skyline Telecom de privacy van haar Abonnees en neemt zij de wet- en regelgeving in acht. Skyline Telecom acht het van belang heldere spelregels te geven over het gebruik van de persoonsgegevens die Skyline Telecom verkrijgt. Deze spelregels zijn vastgelegd in deze privacyverklaring.

1. Definities

AVG: Algemene Verordening Gegevens-bescherming.
Data-lek: Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk, of op onrechtmatige wijze, leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging, of de ongeoorloofde toegang tot Persoonsgegevens.
Derden: Anderen dan Skyline Telecom en de Abonnee.
EER: Europese Economische Ruimte.
Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Sub-verwerker: Een partij die door Skyline Telecom wordt ingeschakeld als Verwerker van Persoonsgegevens.
Verwerking: Een handmatige of geautomatiseerde bewerking of een combinatie van bewerkingen van Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, of op andere wijze ter bescherming stellen, afstemmen, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

2. Toepasselijkheid

2.1. Skyline Telecom levert telecom diensten aan u. Voor het leveren van deze diensten is het noodzakelijk dat Skyline Telecom persoonsgegevens verwerkt.
2.2. Deze Privacyverklaring is een aanvulling op en onlosmakelijk verbonden met de overeenkomst tussen de Abonnee en Skyline Telecom.
2.3. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die door Skyline Telecom aan de Abonnee worden geleverd op basis van de Overeenkomst.
2.4. Deze Privacyverklaring eindigt pas nadat alle gegevens die door Skyline Telecom in opdracht van de Abonnee worden verwerkt, zijn gewist.
2.5. Deze Privacyverklaring kan tussentijds niet worden opgezegd.

3. Verwerking

3.1. Skyline Telecom verwerkt Persoonsgegevens alleen in opdracht van de Abonnee, en onder zijn verantwoordelijkheid, zoals in de Privacyverklaring en Overeenkomst vastgelegd met uitzondering van afwijkende wettelijke verplichtingen.
3.2. Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Skyline Telecom.
3.3. Ten aanzien van de uitzondering op basis van wettelijke verplichtingen zal Skyline Telecom, voordat Skyline Telecom de wettelijk verplichte Verwerking uitvoert, de Abonnee hierover informeren tenzij de wettelijke verplichting dit om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.
3.4. Skyline Telecom verwerkt Persoonsgegevens alleen binnen de EER, tenzij Skyline Telecom en de Abonnee hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
3.5. Skyline Telecom beperkt de toegang tot de Persoonsgegevens dusdanig dat medewerkers alleen toegang hebben tot de Persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Skyline Telecom zorgt er bovendien voor dat medewerkers die toegang hebben tot Persoonsgegevens zich bewust zijn van de verantwoordelijkheden en de verplichtingen ten aanzien van de AVG.
3.6. Wanneer Skyline Telecom een Sub-verwerker inschakelt voor het verwerken van Persoonsgegevens, worden aan deze Sub-verwerker in een overeenkomst dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als in deze Privacyverklaring zijn opgenomen.
3.7. De Abonnee kan Skyline Telecom vragen of Skyline Telecom persoonsgegevens van de Abonnee verwerkt. Skyline Telecom zal de Abonnee zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het verzoek informeren of dit het geval is. Indien Skyline Telecom persoonsgegevens van de Abonnee verwerkt zal Skyline Telecom de Abonnee in ieder geval een overzicht geven van persoonsgegevens die verwerkt worden, een beschrijving geven van het doel van de verwerking, informeren over de herkomst van de persoonsgegevens en aangeven aan wie de persoonsgegevens mogelijk ter beschikking worden gesteld.
3.8. De Abonnee kan Skyline Telecom bovendien verzoeken om de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien ze feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel op enige wijze in strijd zijn met wet- of regelgeving worden verwerkt. Het verzoek van de Abonnee dient de door hem/haar gewenste aanpassingen te bevatten. Skyline Telecom zal de Abonnee zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het verzoek gemotiveerd informeren of het verzoek kan worden geaccepteerd en zal een eventuele acceptatie zo spoedig mogelijk uitvoeren. In bijzondere gevallen, zoals wanneer de Abonnee bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor direct marketing door Skyline Telecom dan wel tegen de verstrekking door Skyline Telecom van zijn/haar persoonsgegevens aan derden, kan de Abonnee verzet aantekenen tegen dat gebruik van persoonsgegevens door Skyline Telecom. Het gebruik van de persoonsgegevens voor die doeleinden zal dan onmiddellijk stopgezet worden.

4. Beveiliging

4.1. Skyline Telecom treft bij de categorie Persoonsgegevens en het risico passende, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. De getroffen beveiligingsmaatregelen zijn op basis van de huidig beschikbare techniek en de daarmee gemoeide kosten in overeenstemming met de gevoeligheid van de te verwerken Persoonsgegevens.
4.2. Skyline Telecom en de Abonnee erkennen dat het waarborgen van een passend beveiligingsniveau voortdurend kan leiden tot aanpassen van de beveiligingsmaatregelen. Skyline Telecom waarborgt beveiligingsmaatregelen die bij de categorie Persoonsgegevens en het risico passen.
4.3. De Abonnee geeft Skyline Telecom op voorhand toestemming beveiligingsmaatregelen aan te passen met als doel een passend beveiligingsniveau te waarborgen.

5. Geheimhouding

5.1. Skyline Telecom zal Persoonsgegevens geheim houden en verplicht medewerkers ook tot geheimhouding.
5.2. Skyline Telecom laat medewerkers die toegang moeten hebben tot Persoonsgegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden een geheimhoudingsverklaring tekenen voordat medewerkers deze toegang krijgen.

6. Datalekken en andere beveiligingsincidenten

6.1. Skyline Telecom monitort proactief op onrechtmatige Verwerkingen van Persoonsgegevens of inbreuk op beveiligingsmaatregelen.
6.2. Skyline Telecom informeert de Abonnee zodra Skyline Telecom onrechtmatige Verwerkingen van Persoonsgegevens of inbreuk op beveiligingsmaatregelen detecteert. Skyline Telecom streeft ernaar dit binnen 48 uur na ontdekking te doen.
6.3. In het geval van een Data-lek is Skyline Telecom verantwoordelijk voor het melden van het Data-lek bij het meldloket datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
6.4. In het geval van een Data-lek is Skyline Telecom verantwoordelijk voor de melding van het Data-lek aan de Abonnee.

7. Bewaartermijnen

7.1. Skyline Telecom bewaart Persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of wanneer er afwijkende wettelijke verplichtingen gelden.
7.2. Wanneer de wettelijke of de afgesproken bewaartermijn is verlopen of wanneer de Overeenkomst wordt beëindigd, zal Skyline Telecom de Persoonsgegevens vernietigen. Skyline Telecom kan op verzoek van de Abonnee bewijzen dat de Persoonsgegevens daadwerkelijk zijn vernietigd.
7.3. Skyline Telecom zal Persoonsgegevens niet wissen wanneer Skyline Telecom dit op basis van wettelijke verplichtingen niet mag. Skyline Telecom staat er in dat geval voor in dat de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens blijft gewaarborgd.
7.4. Indien vernietiging in een ander geval dan hierboven in 7.3 omschreven niet mogelijk is, dan zal Skyline Telecom de Abonnee hierover informeren.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Skyline Telecom en de Abonnee staan er voor in dat de verwerking van Persoonsgegevens op basis van de Overeenkomst en Privacyverklaring niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van de Abonnee.
8.2. De Abonnee is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door Skyline Telecom niet naleven van de AVG of andere wet- of regelgeving. Skyline Telecom vrijwaart de Abonnee voor aanspraken op basis hiervan.
8.3. De in de onderliggende Overeenkomst en de daarbij behorende algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden overeengekomen beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor de verplichtingen zoals in deze Privacyverklaring vastgelegd. Een mogelijke schadevordering kan de overeengekomen beperking nooit overschrijden.

9. Slotbepalingen

9.1. Wanneer een of meer bepalingen van deze Privacyverklaring niet rechtsgeldig blijkt/blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen in deze Privacyverklaring van kracht. Skyline Telecom en de Abonnee zullen voor een bepaling die niet rechtsgeldig is in overleg een nieuwe bepaling opnemen die wel rechtsgeldig is en zo veel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen bepaling.
9.2. In alle gevallen waarin deze Privacyverklaring niet voorziet zullen Skyline Telecom en de Abonnee in overleg beslissen hoe te handelen.
9.3. Op deze Privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.
9.4. Geschillen over of in verband met deze Privacyverklaring zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 07-05-2018.
Skyline Telecom, KvK 67518281