Algemene voorwaarden

Hieronder leest u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle diensten en producten van Skyline Telecom.

1. Begripsbepalingen

1.1. Aansluitpunt: het eindpunt van het netwerk van Skyline Telecom op de locatie voor een (of meerdere) dienst(en). Op dit punt is uw computer of netwerk aangesloten op de antenne van Skyline Telecom.

1.2. Abonnee: u bent abonnee als u een overeenkomst heeft gesloten met Skyline Telecom of een overeenkomst aanvraagt.

1.3. Abonnement: het abonnement bepaalt het bedrag dat de Abonnee verschuldigd is aan Skyline Telecom voor het gebruik van onze diensten en onze apparatuur inclusief B.T.W.

1.4. Abonnementsduur: De periode waarop de overeenkomst en deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. De overeenkomst en daarbij geldende algemene voorwaarden zijn geldig tot een van de partijen de overeenkomst opzegt, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

1.5. Actie: een, al dan niet tijdelijke, korting op de abonnementsprijs of een ander voordeel dat geldt bij het aangaan van een nieuw Abonnement.

1.6. Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van Skyline Telecom.

1.7. Apparatuur: Skyline Telecom stelt u als Abonnee apparatuur en aanverwante artikelen, zoals de antenne en een wifi-router, kabels, accessoires, bevestigingsmaterialen en indien van toepassing eventuele andere apparaten ter beschikking die u nodig heeft om de diensten van Skyline Telecom te gebruiken en die op uw locatie moet worden geïnstalleerd. Het gebruik van deze apparatuur en aanverwante artikelen vindt plaats op eigen risico.

1.8. Dienst: iedere geleverde of ter beschikking gestelde internetdienst, extra dienst of andere dienst.

1.9. Downgrade: een wijziging van een Abonnement naar een Abonnement met minder uitgebreide Diensten zoals een lagere internetsnelheid.

1.10. Locatie: de locatie is de locatie waarop de Abonnee de dienst ontvangt en waar de apparatuur geplaatst is.

1.11. Mijn Skyline: Mijn Skyline is een persoonlijke website op https://lk.skyline-telecom.nl/ waar u met behulp van uw eigen inloggegevens uw abonnement kunt inzien, diensten toevoegen en/of verwijderen en uw gegevens kunt beheren.

1.12. Netwerk: een elektronisch communicatienetwerk dat bestaat uit het aansluitpunt, de overdrachts- en schakelapparatuur, draadverbindingen en andere apparatuur. Deze zijn eigendom van Skyline Telecom. Indien de antenne door de Abonnee is gekocht, is deze uiteraard eigendom van de klant. Ditzelfde geldt voor apparatuur aangesloten in het netwerk welke reeds eigendom van de Abonnee is. Het netwerk maakt transmissie mogelijk van signalen naar en van het aansluitpunt voor een (of meerdere) dienst(en).

1.13. Overeenkomst: als Abonnee heeft u een overeenkomst met Skyline Telecom met betrekking tot een dienst.

1.14. Partij(en): de Abonnee of Skyline Telecom afzonderlijk (“Partij”) dan wel gezamenlijk (“Partijen”).

1.15. Upgrade: een wijziging van een Abonnement naar een Abonnement met uitgebreidere Diensten zoals een hogere internetsnelheid.

1.16. Het gebruik van enkelvoud in deze overeenkomst kan ook gelden voor meervoud en visa versa, indien er gesproken wordt over een geslacht geldt dit voor beide geslachten. Kleine letters en hoofdletters zijn uitwisselbaar en titels en kopjes zijn alleen bedoelt voor referentie en niet om de geldigheid van beschreven items af te bakenen.

2. Het aanbod

2.1. Skyline Telecom brengt het aanbod schriftelijk, elektronisch of mondeling uit.

2.2. Het aanbod bevat een voor de Abonnee voldoende gespecificeerde omschrijving van de Dienst, een vermelding van de kosten van de daartoe benodigde werkzaamheden alsmede de eenmalige en periodieke tarieven. Dit aanbod wijst op de toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden.

2.3. Aanbiedingen en offertes van Skyline Telecom zijn volledig vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Skyline Telecom worden herroepen vóór het tot stand komen van de overeenkomst.

2.4. Skyline Telecom kan een aanvraag afwijzen, bijvoorbeeld als u een betalingsachterstand heeft met betrekking tot andere diensten of als wij een dienst technisch gezien niet kunnen aanbieden.

3. Algemeen

3.1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Skyline Telecom, op elke overeenkomst die u met Skyline Telecom heeft en op elk gebruik van onze dienst en producten.

3.2. Skyline Telecom levert diensten en/of Apparatuur aan de Abonnee op grond van de overeenkomst. De Abonnee gaat hierbij akkoord met de Algemene voorwaarden verbonden aan deze overeenkomst voor de Abonnementsperiode.

3.3. Met het akkoord gaan met de overeenkomst en Algemene voorwaarden bevestigt u ook dat u 18 jaar of ouder bent, dat u de overeenkomst en de Algemene voorwaarden gelezen en begrepen heeft en dat u er mee instemt aan deze overeenkomst en voorwaarden gebonden te zijn.

3.4. Skyline Telecom kan een overeenkomst, de Algemene voorwaarden en de tarievenlijst wijzigen. Een wijziging geldt ook voor een overeenkomst die u bent aangegaan vóór het tijdstip van de wijziging. Een wijziging treedt op zijn vroegst in werking 30 dagen nadat wij de wijziging aan u bekend hebben gemaakt. Wat u kunt doen als u het niet eens bent met een wijziging leest u in artikel 12 van deze Algemene voorwaarden.

3.5. Eventuele clementie of welwillendheid die op enig moment wordt toegepast door Skyline Telecom richting de Abonnee zal er in geen geval toe leiden dat Skyline Telecom in de toekomst geen beroep kan doen op zijn rechten. De Abonnee kan ook aan eventuele getoonde clementie of welwillendheid geen rechten ontlenen.

3.6. De Abonnee garandeert dat de door hem/haar verstrekte gegevens waar en juist zijn. Bovendien zorgt u dat, wanneer bepaalde gegevens wijzigen zoals uw adres bij een verhuizing, u de juiste gegevens aan ons doorgeeft zodat wij altijd beschikken over correcte persoons-, contact- en betaalgegevens. Het is niet toegestaan een particulier abonnement voor zakelijk gebruik af te nemen.

3.7. Alle persoonlijke klantgegevens, communicatie alsmede andere informatie wordt in een administratief bestand opgenomen. Deze informatie zal te allen tijd geheim worden gehouden en vertrouwelijk worden behandeld, tenzij wetsvertegenwoordigers schriftelijk en onweerlegbaar toegang opeisen. Skyline Telecom zal maatregelen treffen om de privacygevoelige gegevens van de klant af te schermen en de privacy van de klant te waarborgen.

4. Acceptatie

4.1. De Abonnee geeft toestemming voor de fysieke installatie van de apparatuur, bekabeling, boren en bevestigen van de antenne of andere apparatuur waarmee we onze diensten kunnen leveren.

4.2. U geeft Skyline Telecom alle informatie die nodig is voor de goede werking van producten en het netwerk. U verleent Skyline Telecom toegang tot de locatie voor eventuele werkzaamheden aan het netwerk. Als het nodig is, staat u toe dat Skyline Telecom op de locatie apparatuur plaatst voor andere aansluitingen. Bent u niet de eigenaar van de locatie? Dan voorkomt u dat wij vorderingen van de eigenaar krijgen vanwege de aanleg, instandhouding, vervanging of verwijdering van het aansluitpunt. Tevens geeft u Skyline Telecom toestemming om, indien dit nodig is voor het goed functioneren van de dienst, apparatuur op uw locatie te verplaatsen of anders te configureren.

4.3. U bezit of gebruikt alle apparatuur en aanverwante artikelen op eigen risico en onder eigen verantwoording vanaf het moment dat de apparatuur en aanverwante artikelen geleverd zijn bij de Locatie.

4.4. Skyline Telecom levert een Dienst tot aan het aansluitpunt. Skyline Telecom is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het netwerk tot aan het aansluitpunt. Achter het Aansluitpunt heeft de Abonnee een eigen netwerk met computers, telefoons, pinapparaten, SmartTV, ChtomeCast, AppleTV, NAS, printers, scanners, camera’s, sensoren etc. welke buiten de functioneringsgarantie van de Dienst en Skyline Telecom vallen. De Abonnee is verantwoordelijk voor de interne bekabeling vanaf het aansluitpunt tot andere producten en/of randapparatuur tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. U voorkomt dat er door gebruik van randapparatuur of internet bekabeling signaalverlies optreedt waardoor een dienst of product stoort.

4.5. De internetsnelheid is niet alleen afhankelijk van Skyline Telecom en de daadwerkelijk ervaren internetsnelheid kan daarom afwijken van de door Skyline Telecom geleverde internetsnelheid.

4.6. Skyline Telecom behoudt zich het recht voor uw dataverkeer en verbruik van bandbreedte te mogen meten voor het optimaliseren en bewaken van onze diensten.

4.7. Skyline Telecom kan een dienst op elk moment uitbreiden of wijzigen.

4.8. Voor beheer, onderhoud en aanpassingen aan het netwerk of een product, kan Skyline Telecom het netwerk tijdelijk buiten gebruik stellen. Wij proberen deze onderbreking zo kort mogelijk te laten zijn en de werkzaamheden buiten de piekuren te plannen en ruim van tevoren bekend te maken.

5. Betalingsovereenkomst

5.1. Uw aanvraag wordt een overeenkomst als Skyline Telecom de aanvraag accepteert en de Abonnee met de offerte en voorwaarden akkoord gaat. Skyline Telecom bevestigt de acceptatie schriftelijk aan u per post of e-mail.

5.2. Zodra u akkoord gaat met de offerte en de Algemene voorwaarden, uw bankrekening met uw Mijn Skyline account koppelt, de Apparatuur bij uw locatie is geïnstalleerd en de dienst van Skyline Telecom beschikbaar is, gaat de overeengekomen minimum looptijd in.

5.3. U betaalt voor een dienst, product of beide. Als aanbiedingen of acties deel uitmaken van uw overeenkomst, gelden na afloop hiervan de dan geldende tarieven, tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Aanbiedingen en acties die gelden nadat een overeenkomst is ingegaan, zijn niet op die overeenkomst van toepassing.

5.4. De tarieven kunnen bestaan uit verschillende onderdelen zoals een eenmalig tarief, een installatietarief, een vast periodiek tarief of een variabel periodiek tarief.

5.5. De Skyline Telecom tarieven zijn in euro’s.

5.6. Skyline Telecom factureert een eenmalig tarief voor de installatie van de dienst en eventuele extra diensten. De Abonnee dient met de offerte en de Algemene voorwaarden akkoord te gaan en zijn/haar bankrekening vóór de installatie te koppelen. De afspraak voor de installatie wordt gemaakt nadat de koppeling heeft plaatsgevonden..

5.7. De precieze installatiekosten zijn afhankelijk van de locatie en zullen na het bezoek van onze specialist vastgesteld worden. Indien er extra materialen voor de installatie gebruikt moeten worden vanwege de unieke situatie op uw locatie, dan factureren we deze apart.

5.8. U dient uw facturen maandelijks te betalen door middel van automatische incasso, tenzij anders overeengekomen. Als u anders dan door middel van automatische incasso betaalt, kan Skyline Telecom u aanvullende kosten in rekening brengen. Als u gebruik maakt van automatische incasso wordt het factuurbedrag vanaf de tweede termijn automatisch van uw rekening geïncasseerd.

5.9. Om Skyline Telecom te machtigen voor de automatische incasso dient u uw bankrekening aan uw Mijn Skyline account te koppelen. Door deze koppeling machtigt u Skyline Telecom om de factuurbedragen van uw rekening af te schrijven. Bij uw Mijn Skyline account inloggen is alleen mogelijk met uw persoonlijke toegangscode.

5.10. Periodieke abonnementskosten incasseren wij van uw bankrekening in de voorgaande maand rond de 27e van die maand. Variabele tarieven factureren wij na afloop van de betreffende periode.

5.11. U zorgt voor een toereikend banksaldo, zodat wij het gefactureerde bedrag kunnen incasseren. Indien betaling door u bij herhaling onmogelijk is gebleken, vragen wij u op een andere manier te betalen. Hier kunnen extra kosten aan verbonden worden. Wanneer geen betaling wordt ontvangen, zal de internetdienst worden uitgezet. Bijvoorbeeld, indien incasseren rond de 27e van de maand niet mogelijk is en wij ook op een andere manier geen betaling ontvangen zal de dienst vanaf de 1e van de daarop volgende maand niet meer beschikbaar zijn tot betaling alsnog plaatsvindt.

5.12. Indien de overeenkomst ingaat na de 1e van de maand zal het tarief voor deze maand pro-rata worden berekend door het aantal resterende dagen in die maand te delen door het totaal aantal dagen in die maand en de uitkomst te vermenigvuldigen met het maandelijkse tarief. De eerste maand zal het pro-rata gereduceerde tarief in rekening worden gebracht en van uw bankrekening worden geïncasseerd en vanaf maand 2 betaalt u gewoon weer het maandelijkse tarief.

5.13. U kunt uw factuur ontvangen via e-mail of inzien in uw Mijn Skyline account. De facturen zijn alleen toegankelijk met uw persoonlijke toegangscode en zijn na plaatsing 12 maanden beschikbaar. Als u facturen uit een verder verleden wilt bekijken, kan Skyline Telecom daarvoor kosten in rekening brengen.

5.14. Heeft u niet op tijd betaald of hebben we het factuurbedrag niet kunnen incasseren? Dan stelt Skyline Telecom de dienst tijdelijk buiten gebruik zolang geen betaling is ontvangen. In dat geval kan Skyline Telecom herinnerings- en storneringskosten, de wettelijke rente en alle bijkomende incassokosten, in rekening brengen.

5.15. Komt u een verplichting uit de overeenkomst niet na? Dan kan Skyline Telecom onder meer de volgende maatregelen nemen, tenzij uw tekortkoming dit niet rechtvaardigt:
  • De dienst tijdelijk buiten gebruik stellen;
  • Extra kosten bij u in rekening brengen;
  • De verbindingssnelheid van het product terugbrengen;
  • Een datalimiet stellen;
  • U (tijdelijk) indelen in een andere tariefgroep dan die geldt volgens uw overeenkomst en u op basis daarvan factureren. Wij stellen u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
5.16. Tijdens de periode dat Skyline Telecom de dienst buiten gebruik stelt, moet u wel blijven betalen volgens de overeenkomst.

5.17. Nadat u uw verplichting alsnog bent nagekomen, zal Skyline Telecom de levering van de overeengekomen dienst zo spoedig mogelijk hervatten.

5.18. Is de apparatuur beschadigd of zoekgeraakt, en is dat aan u toe te rekenen? Dan bent u naar evenredigheid een vergoeding verschuldigd voor de reparatie of de vervangingswaarde van het product en eventuele installatiekosten. Indien de dienst om deze reden tijdelijk niet leverbaar is vervalt de betalingsverplichting conform de overeenkomst niet. Ook kunt u geen beroep doen op enige vorm van vergoeding hiervoor.

5.19. Heeft u met Skyline Telecom een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte afgesloten (volgens artikel 7:230g van het Burgerlijk Wetboek) en wilt u hier toch van afzien? Dan beëindigt u de overeenkomst schriftelijk per post of per e-mail. Dit mag u doen (voor zover de wet u dat toestaat) binnen 14 kalenderdagen na de bevestiging van de overeenkomst door Skyline Telecom. Heeft u de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen beëindigd? Dan vergoedt Skyline Telecom u alle ontvangen betalingen waarop u volgens de wet recht heeft. Dit herroepingsrecht geldt niet voor maatwerkproducten of –diensten. Dit beëindigingrecht geldt niet als u er mee hebt ingestemd dat Skyline Telecom direct start met de uitvoering van de overeenkomst en u afstand heeft gedaan van uw recht op 14 dagen bedenktijd.

5.20. Voor onze Abonnees rekenen wij een gereduceerd tarief voor de installatiekosten. De daadwerkelijke standaard kosten (zowel voor materiaal als arbeidstijd) bedragen €200,-. U betaalt als Abonnee hiervan slechts een klein deel. Afhankelijk van uw locatie en situatie ter plaatse kunnen extra materialen (op maat gemaakt) nodig zijn en kunnen aanvullende installatiekosten berekend worden. Indien u de overeenkomst echter opzegt voor het verstrijken van de overeengekomen looptijd, vervalt uw recht op dit gereduceerde tarief en dient het hiervoor genoemde bedrag plus de kosten van extra materialen op maat volledig te worden voldaan.

5.21. Als u bezwaar heeft tegen een factuur, moet u dit schriftelijk aan Skyline Telecom doorgeven voordat de betaling achterstallig is. U moet dan ook duidelijk uitleggen waarom u bezwaar maakt. Als de factuur niet correct is, zullen we een nieuwe factuur met een nieuwe betalingsdatum aanmaken. In alle andere gevallen blijft uw betalingsverplichting van kracht. Uw bezwaar ontslaat u niet van uw betalingsverplichting.

5.22. Skyline Telecom behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd aanpassingen te doen in de geldende tarieven. De Abonnee zal tijdig schriftelijk worden geïnformeerd over deze wijzigingen, ten minste 2 weken voor de ingangsdatum. Indien een dergelijke wijziging plaatsvindt binnen 3 maanden na het ingaan van de overeenkomst heeft u de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen.

6. Abonnementsduur, installatie en verhuiskosten.

6.1. U sluit een overeenkomst met Skyline Telecom voor bepaalde of onbepaalde tijd.

6.2. De duur van de overeenkomst (abonnementsduur) is afhankelijk van de afspraken bij aangaan van de dienst welke zijn vastgelegd in de overeenkomst. De Abonnee is betalingsplichtig, tenminste gedurende de gehele in de overeenkomst vastgelegde minimale abonnementsduur en tot de dienst schriftelijk is opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 30 dagen. De Abonnee moet tot het einde van de minimale abonnementsduur betalen als het abonnement voor het verlopen van de abonnementsduur wordt opgezegd.

6.3. Skyline Telecom levert de dienst en plant de installatie in overleg met de Abonnee. Wij streven er daarbij naar de installatie zo spoedig mogelijk uit te voeren waarbij het moment van de installatie in overleg met de Abonnee zal worden bepaald.

6.4. Volgens de wet heeft u recht op een bedenktijd van 14 dagen. Skyline Telecom kan de installatie om die reden alleen binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst uitvoeren indien u daar toestemming voor geeft en afziet van de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen.

6.5. Indien een in overleg met de Abonnee geplande installatie niet plaats kan vinden omdat de Abonnee niet aanwezig is of als om andere redenen die de Abonnee aan te rekenen zijn de installatie niet plaats kan vinden, kan Skyline Telekom eventuele gemaakte kosten (zoals reiskosten, salariskosten monteur, etc.) in rekening brengen.

6.6. Alleen Skyline Telecom mag het aansluitpunt aanleggen, in dienst stellen, onderhouden, repareren, wijzigen, aanpassen en onderdelen ervan vervangen of verwijderen. U mag dit in bijzondere situaties ook, maar niet zonder toestemming van Skyline Telecom.

6.7. Als dit nodig is, staat u Skyline Telecom toe om op de locatie te werken aan de aanleg, instandhouding, wijziging, reparatie, vervanging of verwijdering van het aansluitpunt en de apparatuur. Wordt het abonnement beëindigd, dan hebben wij het recht de aansluiting van de locatie te verwijderen. Deze voorwaarden gelden ook voor beëindiging van overeenkomsten tussen ons en derden waarbij gebruik wordt gemaakt van voorzieningen in, op of aan het aansluitpunt bij u.

6.8. Heeft u een overeenkomst voor bepaalde tijd gesloten? Dan verlengen wij die na afloop van die periode voor onbepaalde tijd. Dat gebeurt stilzwijgend. U kunt de overeenkomst opzeggen nadat de oorspronkelijke minimum looptijd is verstreken.

6.9. Verhuist u naar een adres buiten het verzorgingsgebied van Skyline Telecom? Dan kunt u uw overeenkomst schriftelijk via post of e-mail beëindigen, waarbij u een kopie van de inschrijving op uw nieuwe adres meestuurt. De opzegtermijn van 30 dagen is van toepassing.

6.10. Wilt u een dienst waarvan u gebruikmaakt verhuizen naar een andere locatie? Dat is alleen mogelijk binnen het verzorgingsgebied van Skyline Telecom en voor zover technisch en economisch haalbaar. Stemt Skyline Telecom in met uw verzoek om diensten mee te verhuizen naar uw nieuwe locatie? Dan stellen wij in overleg met u vast wanneer die verhuizing en de afsluiting op de oude locatie plaats vindt. Als op de locatie waar u naar toe verhuist andere tarieven gelden voor een dienst dan op de oude locatie, dan dient u vanaf de dag van activering de tarieven die gelden voor de dienst op de nieuwe locatie te betalen. Als het nieuwe aansluitpunt op het vastgestelde tijdstip niet zal werken, stellen wij in overleg met u een nieuw tijdstip vast voor de verhuizing. Indien u door toedoen van Skyline Telecom 4 weken of langer geen toegang heeft tot onze dienst bent u gedurende deze periode geen abonnementskosten verschuldigd. De overeenkomst (of overeenkomsten) blijft (of blijven) voor, tijdens en na de verhuizing van kracht.

6.11. Is er vervangende apparatuur nodig omdat u verhuist of overstapt naar een andere dienst? Dan krijgt u die van Skyline Telecom op het moment dat u uw huidige apparatuur inlevert. Gelden voor het nieuwe product andere tarieven, dan hebben wij het recht om die in rekening te brengen.

6.12. Valt uw verhuizing samen met een overstap naar een andere dienst? Dan gelden allereerst de bepalingen rondom de overstap naar een andere dienst.

7. Eigendom van de apparatuur

7.1. De apparatuur (inclusief antenne, routers, kabels en aanverwante artikelen) blijft te allen tijden eigendom van Skyline Telecom, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst. De bruikleen eindigt bij het einde van de overeenkomst. Skyline Telecom en onze toeleveranciers hebben de (intellectuele) eigendomsrechten van de geleverde dienst, de apparatuur en de daarbij behorende gebruiker documentatie en programmatuur.

7.2. Indien de antenne door de Abonnee is gekocht, is deze uiteraard eigendom van de klant en zijn de voorwaarden van de producent van deze apparatuur daarop van toepassing.

7.3. Wij hebben, indien daarvoor een reden bestaat, het recht om producten die ons eigendom zijn terug te nemen.

8. Onderhoud

8.1. De Abonnee zal redelijkerwijs zorg dragen voor het gebruik van de apparatuur en heeft de verantwoordelijkheid de apparatuur te beschermen tegen schade en verlies.

8.2. Skyline Telecom zal schade aan de apparatuur, veroorzaakt door slecht werkmanschap of defecten binnen de apparatuur vergoeden. Schade die ontstaan is en toegerekend kan worden aan de Abonnee zal verhaald worden op de Abonnee.

9. Wijzigen van de dienst: upgrade & downgrade

9.1. U kunt alleen met instemming van Skyline Telecom tussentijds wijzigingen aanbrengen in uw abonnement met uitgebreidere (upgrade) of minder uitgebreide (downgrade) diensten.

9.2. Een upgrade is alleen mogelijk als u heeft voldaan aan al uw lopende betalingsverplichtingen en voldoet aan de Algemene voorwaarden en de bepalingen in de overeenkomst met Skyline Telecom.

9.3. Voor de nieuwe dienst gaat vanaf de activering een nieuwe minimum looptijd in tegen de tarieven die op dat moment gelden.

9.4. Als u tijdens de looptijd van uw overeenkomst overstapt naar een andere dienst of u een dienst wijzigt of laat wijzigen, kan Skyline Telecom hiervoor kosten in rekening brengen.

10. Verantwoordelijkheden van en gebruik door de gebruiker

10.1. U volgt redelijke instructies van ons op over het gebruik van de dienst.

10.2. Voor het gebruik van onze internetdienst gelden bepaalde minimum systeemeisen voor uw computer en de daarop geïnstalleerde software. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat uw computer voldoet aan de minimum systeemeisen. Indien nodig zorgt u zelf ook voor een netwerkkaart, een USB-adapter of beide.

10.3. U kunt bij ons hardware, zoals een USB-adapter, en software aanschaffen die geschikt is voor onze diensten. Na betaling is de hardware of software uw eigendom. Op de hardware of software zijn de voorwaarden en regelingen van de producent van toepassing.

10.4. U mag de dienst alleen gebruiken voor niet-commerciële doeleinden, tenzij u hierover andere afspraken heeft gemaakt met Skyline Telecom.

10.5. U bent zelf verantwoordelijk voor hoe en hoe vaak u van een dienst gebruik maakt, of voor de manier waarop anderen hiervan met of zonder uw toestemming gebruikmaken. Dat geldt ook voor de aan u beschikbaar gestelde toegangs(pin)code(s). U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van toegangscode(s). Bewaar deze zorgvuldig en houd deze geheim. Skyline Telecom is niet aansprakelijk voor het gebruik en de beveiliging van uw toegangscode. Als u denkt dat derden, anders dan met uw toestemming, uw toegangscode kennen, meldt dit dan direct aan ons.

10.6. Bepaalde handelingen of gebruik van een dienst zijn strafbaar of onrechtmatig. U zorgt ervoor dat u bij het gebruik van een dienst, voor zover relevant, het volgende doet:
  • u voorkomt dat andere gebruikers last hebben van u als zij een dienst willen gebruiken of toegang willen hebben tot het netwerk;
  • u misbruikt geen toegangscode(s) en u probeert ook niet de beveiliging van een dienst te doorbreken;
  • u geeft zich niet (misleidend) uit voor een ander;
  • u dringt niet tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder toestemming binnen in een computersysteem of een deel daarvan (hacken);
  • u brengt een medewerker van Skyline Telecom niet in een bedreigende situatie.
10.7. U mag het signaal dat u van Skyline Telecom ontvangt niet openbaar maken, verveelvoudigen, doorleveren, delen of doorlijnen met andere huishouders.

10.8. U mag de apparatuur en de bijbehorende programmatuur niet namaken, reverse engineren of op andere wijze veranderen.

10.9. U behandelt de apparatuur zorgvuldig vanaf het leveringsmoment. U mag er geen misbruik van maken. U bent verantwoordelijk voor verlies, diefstal, verduistering, vermissing, verdwijning en beschadiging van de apparatuur.

10.10. U zorgt ervoor dat de apparatuur op een geschikte (bijvoorbeeld: schone, droge en trillingvrije) locatie komt te staan. U laat type- en serienummers, logo’s en eventueel andere markeringsmiddelen op het product intact. U zorgt er verder voor dat het product altijd is aangesloten op een schone en werkende stroomvoorziening van 220-240V.

10.11. U zorgt ervoor dat de apparatuur op de locatie blijft. U mag de apparatuur niet vervreemden, er schulden mee afdoen (bezitloos pandrecht) of er op een andere manier een schuldlast op leggen. U moet Skyline Telecom onmiddellijk inlichten over eventuele aanspraken of maatregelen van derden die van toepassing zijn op de apparatuur.

10.12. U mag de apparatuur niet op zo’n manier gebruiken dat daardoor schade aan of storing(en) op het netwerk kan ontstaan. Verder mag u de configuratie van de apparatuur niet zo wijzigen of beïnvloeden dat daarmee de door Skyline Telecom ingestelde parameters wijzigen of onbevoegd gebruik van onze diensten mogelijk wordt.

10.13. Indien de Abonnee niet de eigenaar is van de locatie waar de dienst geleverd wordt en waar de installatie plaats vindt is het de verantwoordelijkheid van de Abonnee om de eigenaar op de hoogte te brengen en toestemming te verkrijgen. Indien u opdracht geeft tot de installatie gaan wij er vanuit dat u toestemming heeft van de eigenaar. Skyline Telecom aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade of kosten voortvloeiend uit een eventueel geschil tussen de Abonnee en de eigenaar van de locatie. Indien op enig moment na installatie van de dienst de eigenaar geen toestemming (meer) verleend aan de Abonnee geldt de gebruikelijke opzegtermijn van 30 dagen of, indien van toepassing, de in de overeenkomst overeengekomen minimale contractduur. Tot deze termijn verstreken is blijft de betalingsverplichting voor de Abonnee aan Skyline Telecom van kracht.

10.14. Skyline Telecom hanteert geen data limiet en u kunt een onbeperkte hoeveelheid data uploaden en downloaden. Wel wordt een fair-use policy gehanteerd. Bij herhaaldelijke forse overschrijding van deze fair-use policy kan Skyline Telecom besluiten (tijdelijke) beperkingen aan het gebruik te stellen. Er kan bijvoorbeeld tijdelijk prioriteit gegeven worden aan gebruikers met een lager verbruik.

10.15. Bij eventuele geschillen over de fair-use policy is de informatie met betrekking tot het verbruik uit de logfiles en administratie van Skyline Telecom bepalend.

11. Aansprakelijkheid en schadeloosstelling

11.1. Skyline Telecom zal onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk zijn voor enige schade in welke vorm dan ook die volgt uit het gebruik van onze diensten of apparatuur.

11.2. Skyline Telecom spant zich tot het uiterste in om een dienst zonder storing te leveren. Skyline Telecom kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor accidentele onderbrekingen van de dienst door uitval van diensten, of voor omstandigheden die redelijkerwijs niet door Skyline Telecom hadden kunnen worden voorzien. Er is sprake van overmacht als een tekortkoming niet is te wijten aan de schuld van Skyline Telecom en ook niet volgens de wet, een rechtshandeling (zoals een overeenkomst) of algemeen geldende opvattingen voor rekening van ons komt. In deze gevallen kunt u niet van ons eisen de overeenkomst na te komen. Ook zijn wij in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. Dit geldt voor de duur van de overmacht.

11.3. U maakt op zo’n manier gebruik van de diensten, producten of transacties van Skyline Telecom dat derden daarvoor Skyline Telecom niet aansprakelijk kunnen stellen. Hetzelfde geldt voor gedragingen van derden die aan u kunnen worden toegerekend. U bent aansprakelijk voor schade die door een aan u toerekenbare tekortkoming is ontstaan. U vrijwaart Skyline Telecom tegen aanspraken van derden met betrekking tot schade als gevolg van het gebruik van onze diensten, producten of transacties.

11.4. De Abonnee vrijwaart Skyline Telecom van enige aansprakelijkheid tegen elke vorm van verlies, letsel, schade, boetes en claims van welke aard dan ook welke kan ontstaan ten gevolge van of verbonden zijn aan het gebruik en / of bezit van de apparatuur, en of dienst ongeacht of dergelijke claims veroorzaakt worden door enige daad of het ontbreken hiervan door de Abonnee of elk ander.

11.5. Bij een tekortkoming die Skyline Telecom of haar medewerkers duidelijk en onomstreden is aan te rekenen kunt u ons voor de volgende gevallen van directe schade aansprakelijk stellen: zaakschade, lichamelijk letsel of dood. De aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de factuur voor onze dienst op het moment dat de schade optreedt. In het geval van opzet of grove nalatigheid door Skyline Telecom of haar medewerkers is de aansprakelijkheid beperkt tot de dekking die de verzekering biedt.

11.6. Kunt u vanwege een gebeurtenis of een reeks gebeurtenissen meerdere keren een schadevergoeding eisen? Dan kan het zijn dat de vergoedingen bij elkaar de maximale vergoeding per gebeurtenis te boven gaan. In dat geval vergoeden wij de vorderingen naar evenredigheid tot het totaalbedrag hetzelfde is als de maximale vergoeding per gebeurtenis.

11.7. U meldt schade na ontdekking daarvan zo snel mogelijk schriftelijk aan Skyline Telecom. Meldt u schade niet tijdig, dan komt u niet in aanmerking voor vergoeding.

11.8. Skyline Telecom is niet aansprakelijk voor enig onvoorzien, consequentieel of indirect verlies, verlies van winst, zaken, inkomsten, contracten, geanticipeerde spaaropbrengsten, verspilde uitgaven, financieel verlies, verloren of vernietigde data, aansprakelijkheid aan derden of voor schade of compensatie voor verlies van gebruik van onze diensten.

11.9. Skyline Telecom kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet volledig kunnen nakomen van de overeenkomst indien dit niet nakomen voortkomt uit een reden die redelijkerwijs niet door Skyline Telecom kan worden gecontroleerd. In deze gevallen beroept Skyline Telecom zich op overmacht. Van overmacht is bijvoorbeeld maar niet uitsluitend sprake bij blikseminslag, overstromingen, ernstige weersomstandigheden, brand of explosie, rellen, terroristische activiteiten, oorlog, verplichtingen / beperkingen ingesteld door de overheid, industriële conflicten, storingen in telecommunicatienetwerken en elektriciteitsnetwerken buiten het beheer van Skyline Telecom.

12. Beëindiging van de overeenkomst

12.1. Indien de Abonnee:

12.1.1. niet voldoet aan de betalingsverplichting van enig bedrag dat verschuldigd is op basis van de overeenkomst; of

12.1.2. zich niet houdt aan een van de voorwaarden of verplichtingen waar akkoord mee is gegaan met de overeenkomst, de Algemene voorwaarden of welke andere overeenkomst met Skyline Telecom dan ook; of

12.1.3. failliet is verklaard, er uitstel van betaling van schulden of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is aangevraagd of uitgesproken, er sprake is van beslaglegging op eigendommen, onder curatele is geplaatst, afstand doet van de apparatuur van Skyline Telecom of toestaat dat deze apparatuur in beslag genomen wordt in enige juridische procedure; of

12.1.4. geen toegang geeft tot uw locatie voor controle, onderhoud, reparatie of vervanging; of

12.1.5. niet zelf over zijn/haar vermogen kan beslissen, omdat u bijvoorbeeld handelingsonbekwaam bent of onder bewind bent gesteld; of

12.1.6. het netwerk, het telecommunicatieverkeer, de computersystemen van Skyline Telecom of derden hinder ondervindt door de manier waarop de Abonnee gebruik maakt van een product of dienst; of

12.1.7. verdacht wordt van of betrokken bent bij fraude, laster, belediging, racisme of bedreiging in samenhang met het gebruik van onze diensten; of

12.1.8. iets doet of moet ondergaan wat de rechten van Skyline Telecom, die voortvloeien uit de overeenkomst of de Algemene voorwaarden, belemmert of Skyline Telecom schade of verlies toebrengt; dan, bij het optreden van een of meer van bovenstaande situaties is Skyline Telecom gerechtigd een van de volgende maatregelen te nemen:

12.2. Per direct beëindigen van de overeenkomst, de dienst staken, terugvorderen van alle apparatuur en aanverwante artikelen die het eigendom zijn van Skyline Telecom, opeisen van betaling van alle verschuldigde bedragen op het moment van het beëindigen van de overeenkomst, behouden van reeds betaalde bedragen door de Abonnee en opeisen van eventuele bedragen die de Abonnee verschuldigd zou zijn tot en met het verlopen van de contractduur in de overeenkomst. Bovendien zal Skyline Telecom alle bijkomende kosten inclusief juridische kosten verhalen op de Abonnee. Wij stellen u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

12.3. De Abonnee zal, bij beëindigen van de overeenkomst om welke reden dan ook, Skyline Telecom in staat stellen de apparatuur, inclusief eventuele documentatie en aanverwante artikelen zoals kabels en bevestigingsmaterialen, die in bruikleen is gegeven terug te krijgen. De Abonnee zal er voor zorgen dat deze goederen in goede (functionerende) conditie worden terug gegeven, waarbij redelijkerwijs optredende slijtage geaccepteerd wordt.

12.4. In het geval de overeenkomst beëindigd wordt is de Abonnee verplicht er zorg voor te dragen dat de apparatuur in bruikleen in goede conditie wordt terugbezorgd op een door Skyline Telecom aangewezen locatie of kan worden opgehaald door Skyline Telecom binnen 7 dagen na het eindigen van de overeenkomst.

12.5. Bij overschrijding van deze termijn van 7 dagen kunnen eventuele kosten aan u worden doorberekend. Deze kosten bedragen de aanschafwaarde van de apparatuur die u in bruikleen heeft.

12.6. Bij het versturen van de apparatuur zijn eventuele bijkomende kosten en risico’s daarbij voor rekening van de Abonnee. Als het product beschadigd wordt terugbezorgd, bent u Skyline Telecom een vergoeding van de reparatie of vervangingskosten verschuldigd.

12.7. De Abonnee zal Skyline Telecom alle kosten en uitgaven vergoeden die voortvloeien uit het beëindigen van de overeenkomst ten gevolge van het niet nakomen van de overeenkomst door de Abonnee of door enige fout of nalatigheid van de Abonnee. Hieronder vallen, indien van toepassing, ook eventuele kosten voor het opnieuw installeren van de dienst.

12.8. Indien de overeenkomst een overeenkomst voor bepaalde tijd betreft en deze wordt beëindigt voor het verstrijken van de contractduur van de overeenkomst blijft de betalingsverplichting voor de looptijd van de overeenkomst voor de Abonnee bestaan.

12.9. Bij opzegging van een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd geldt zowel voor u als voor Skyline Telecom een opzegtermijn van 30 dagen. De termijn gaat in vanaf het moment van opzegging. Als moment van opzegging geldt de datum waarop Skyline Telecom uw opzegging heeft ontvangen. U zegt uw overeenkomst schriftelijk op, per brief of e-mail. U dient bij het beëindigen van de overeenkomst aan te geven of u de apparatuur zelf terugbezorgt bij Skyline Telecom of dat u Skyline Telecom verzoekt de apparatuur te komen ophalen. Hiervan ontvangt u van ons schriftelijk, per post of per e-mail een bevestiging. Ook zal Skyline Telecom aangeven op welk moment de dienst niet meer beschikbaar zal zijn.

12.10. Bij overlijden kan de overeenkomst tussentijds worden beëindigd. In dat geval sturen uw nabestaanden aan ons een kopie van de overlijdensakte.

12.11. Gaat u niet akkoord met een voor u nadelige wijziging van uw overeenkomst, van de Algemene voorwaarden of van een tarief? Dan kunt u de overeenkomst kosteloos opzeggen vóór de datum waarop de wijziging intreedt. Dit kan bijvoorbeeld niet als de wijziging op uw verzoek is; een aanpassing op aanwijzing van de overheid of vergelijkbaar orgaan betreft; of het de jaarlijkse tariefaanpassing per 1 januari is op basis van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex.

13. Overdragen van de overeenkomst

13.1. U mag de overeenkomst en de rechten en verplichtingen die daaruit volgen niet zomaar overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld als u verhuist. Daar moet u vooraf schriftelijk toestemming voor vragen aan Skyline Telecom. Wij mogen daaraan voorwaarden verbinden.

13.2. Skyline Telecom kan haar rechten en verplichtingen die volgen uit de overeenkomst overdragen aan een derde, zoals bij de overname of reorganisatie van (een deel van) onze onderneming, zonder nadere toestemming van u.

14. Klantenservice

14.1. Skyline Telecom spant zich in om een dienst zonder storing te leveren. Indien u toch last heeft van een storing, neemt u hierover zo spoedig mogelijk contact op met onze klantenservice. U kunt uw storing telefonisch of via onze website melden. Als aanvangstijdstip van een storing geldt het moment waarop wij uw melding hebben ontvangen.

14.2. Als onze klantenservice een storing niet op afstand kan oplossen, kan Skyline Telecom in overleg met u langskomen. Houd er rekening mee dat de kosten van zowel het huisbezoek als van het herstel van de storing voor uw rekening zijn, als de storing door uw toedoen is ontstaan of als u niet thuis bent op het afgesproken tijdstip.

15. Kennisgeving

15.1. Skyline Telecom zal elke vorm van kennisgeving inclusief aankondigingen en meldingen sturen naar het e-mail adres van de Abonnee dat opgegeven is tijdens aanmelding voor de dienst en welke is opgenomen in de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

15.2. Skyline Telecom is bereikbaar voor vragen via de telefonische klantenservice of schriftelijk via e-mail of normale post. Adressen en telefoonnummers kunt u te allen tijden vinden op onze website: http://www.skyline-telecom.nl/contacts.php.

15.3. Alle elektronische geschreven correspondentie van Skyline Telecom zal als ontvangen worden beschouwd 48 uur na verzenden of plaatsen of na eerder bewijs van verzending.

16. Geschillen

16.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.2. Bij klachten of geschillen met betrekking tot de overeenkomst richt u zich in eerste instantie schriftelijk tot Skyline Telecom. De contactgegevens van Skyline Telecom kunt u vinden op http://skyline-telecom.nl/contacts.php. Als de klacht niet in goed onderling overleg kan worden opgelost, kunnen geschillen tussen de Abonnee en Skyline Telecom over totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst zowel door de Abonnee als door Skyline Telecom aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie.

16.3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Abonnee zijn klacht eerst bij Skyline Telecom heeft ingediend.

16.4. Een geschil kan binnen drie maanden na het indienen van de klacht bij Skyline Telecom zowel door u, als u niet beroeps- of bedrijfsmatig handelt, als door Skyline Telecom bij de Geschillencommissie Elektronische Telecommunicatiediensten (ECD) aanhangig worden gemaakt. Informatie over het aanhangig maken van geschillen en de behandeling daarvan is te vinden op www.degeschillencommissie.nl.

16.5. Indien de Abonnee een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is Skyline Telecom aan deze keuze gebonden. Indien Skyline Telecom een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet Skyline Telecom de Abonnee verzoeken binnen vijf weken kenbaar te maken of hij daarmee akkoord gaat. Skyline Telecom dient bij dit verzoek te melden dat Skyline Telecom zich na het verstrijken van de termijn van vijf weken vrij zal achten het geschil bij de bevoegde rechter aanhangig te maken.

16.6. Bij de vaststelling van zijn bevoegdheid en de behandeling van geschillen handelt de Geschillencommissie ECD conform zijn reglement dat is te vinden op http://www.degeschillencommissie.nl. Op verzoek van u zendt de Geschillencommissie ECD haar reglement ook aan u toe. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

16.7. Het besluit van de Geschillencommissie ECD geldt zowel voor u als voor ons als een bindend advies.

17. Aanvullende voorwaarden en condities

17.1. Bij het gebruik van onze diensten voor internet toegang is het de abonnee niet toegestaan:

17.1.1. Deze toegang door te verkopen of toegang tot onze diensten te geven aan derden zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Skyline Telecom. Overtreding van deze bepaling kan tot onmiddellijke afsluiting van de dienst leiden.

17.1.2. de toegang van andere gebruikers tot het gebruik van het internet te beperken of te verhinderen.

17.1.3. onwettige, bedreigende, beledigende, aanstootgevende, vulgaire, obscene, pornografische, racistische, opruiende informatie van enige aard inclusief informatie of gegevens die aanmoedigen tot of leiden tot gedrag dat aanleiding geeft tot illegale handelingen, wettelijke overtredingen, civiele aansprakelijkheid of dat op een of andere manier leidt tot overtreding van lokale, nationale of internationale wetgeving, inclusief wetten met betrekking tot import en export te plaatsen of te verzenden.

17.1.3.1. (computer)virussen, malware of andere schadelijke software of bestanden die de (goede werking van de) software van Skyline Telecom of die van derden kunnen beschadigen te verspreiden;

17.1.3.2. Informatie, software of ander materiaal, verkregen via onze diensten te plaatsen, versturen, publiceren of verspreiden of op een andere manier uitbuiten voor commerciële doeleinden, tenzij u hierover schriftelijke afspraken heeft gemaakt met Skyline Telecom. Verder bent u verantwoordelijk voor het gebruik van onze diensten.

17.1.3.3. informatie, software, andere materialen of zaken waar u niet het eigendomsrecht van bezit te uploaden, plaatsen, verzenden, verspreiden, publiceren zonder nadrukkelijke toestemming van de rechthebbende of houder van het copyright.

17.1.3.4. op enige manier inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van Skyline Telecom of derden;

17.1.3.5. ongevraagd grote hoeveelheden berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud te versturen (ook bekend als spam);

17.1.3.6. pogingen te ondernemen om ongeautoriseerd toegang te krijgen tot een account, computer of andere al dan niet elektronische bron welke de Abonnee niet toebehoort (ook wel bekend als spoofing, phishing, hacken)

17.1.3.7. diensten of producten te verkrijgen met de intentie om betaling te vermijden;

17.1.3.8. deel te nemen aan enige activiteit die “denial of services (DoS)” veroorzaakt (bijvoorbeeld synchronized number sequence attacks) bij Skyline Telecom, onze klanten of eindgebruikers of elke andere persoon of bedrijf;

17.1.3.9. de wet te overtreden of een ander te helpen bij enige onwettige handeling;

17.1.3.10. programma’s uit te voeren of servers te draaien die netwerk diensten leveren met behulp van de diensten van Skyline Telecom zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het hosten van web-, mail- of ftp-servers voor externe gebruikers tenzij hiervoor toestemming is verkregen binnen de overeenkomst.

17.1.3.11. de dienst dusdanig te gebruiken dat de werking of prestaties van onze diensten of het netwerk van Skyline Telecom beperkt worden, inclusief maar niet uitsluitend abusievelijk of excessief gebruik.

17.2. Met uitzondering van informatie, producten of diensten die duidelijk geïdentificeerd kunnen worden als te worden aangeboden door Skyline Telecom, verstrekt of beheert Skyline Telecom geen andere informatie, producten of diensten op het internet.

17.3. Op het internet is informatie te vinden welke aanstootgevend, misleidend of schadelijk kan zijn voor Abonnees die deze informatie raadplegen. Abonnees gebruiken het internet op eigen risico en verantwoordelijkheid. Skyline Telecom heeft geen controle over en accepteert geen verantwoordelijkheid voor deze informatie. Het staat de Abonnee vrij om eventuele software te gebruiken die bescherming biedt tegen dergelijke informatie.

17.4. Alle inhoud inclusief maar niet uitsluitend handelsmerken, slagzinnen, logo’s, afbeeldingen en namen van Skyline Telecom zijn uitsluitend eigendom van Skyline Telecom. Deze mogen niet door Abonnees of anderen worden gebruikt voor welk doel dan ook zonder schriftelijke toestemming van Skyline Telecom welke vooraf aan dit gebruik is verkregen.

17.5. Skyline Telecom is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het beleid op andere websites die gelinked zijn aan de website van Skyline Telecom. Het gebruik van links naar andere websites is voor het eigen risico van de Abonnee.

17.6. Skyline Telecom is niet verplicht om onze diensten te monitoren. Abonnees stemmen ermee in dat Skyline Telecom het recht heeft van tijd tot tijd de geleverde diensten elektronisch te monitoren en geven toestemming aan Skyline Telecom voor toegang tot, gebruik van en onthulling van enige informatie welke nodig is om aan wettelijke eisen te voldoen, op last van de overheid, om onze diensten te kunnen uitvoeren en / of verbeteren of om onszelf of onze Abonnees te beschermen. Skyline Telecom heeft het recht om enige informatie of materiaal te weigeren of te verwijderen, geheel of gedeeltelijk, wat naar onze mening onacceptabel, onwenselijk of in strijd is met deze Algemene voorwaarden.

17.7. Indien de Abonnee aankopen doet via internet dienen mogelijk credit card gegevens of andere persoonlijke informatie te worden opgegeven. Skyline Telecom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het mislukken van dergelijke transacties of voor eventuele schade of verlies die uit dergelijke transacties voortkomt. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om veilig om te springen met persoonlijke gegevens, creditcard gegevens en wachtwoorden op het internet.

17.8. Skyline Telecom biedt haar diensten aan en spant zich tot het uiterste in om elke storing te voorkomen. De Abonnee vrijwaart Skyline Telecom van enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele directe, indirecte of consequentiele schade geleden door de Abonnee verbonden aan het gebruik of het niet kunnen gebruiken van onze diensten, inclusief het verlies van data door vertragingen, niet leveren, verkeerde levering of onderbreking van de diensten. Specifiek vrijwaart de Abonnee Skyline Telecom van enige aansprakelijkheid voor de accuraatheid en kwaliteit van informatie verkregen met behulp van onze diensten.

17.9. Wanneer u gebruik gaat maken van onze internetdienst, krijgt u van ons een of meer IP-adressen in bruikleen. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Skyline Telecom mag het onderliggende IP-adres en het onderliggende IP-nummerplan altijd zonder aankondiging wijzigen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

17.10. Mocht enige bepaling in deze overeenkomst of de Algemene voorwaarden in strijd zijn met de wet of onwettig bevonden worden, nietig verklaard worden of anderszins onuitvoerbaar verklaard, dan zal deze bepaling, voor zover dit door de wet vereist wordt, uit de overeenkomst geschrapt worden. De overgebleven bepalingen van de overeenkomst en Algemene voorwaarden zullen echter onverminderd van kracht blijven.

17.11. Skyline Telecom heeft het recht de Algemene voorwaarden op elk moment te reviseren waarbij de Abonnee tijdig op de hoogte wordt gebracht. Op de website van Skyline Telecom zal de datum van laatste revisie worden vermeld bij de Algemene voorwaarden. Enige verandering zal direct van kracht zijn op het moment dat deze op de website zijn geplaatst of vanaf het moment genoemd n de Algemene voorwaarden.

Versie 1, 14 april 2017
Skyline Telecom, KvK 67518281